Information för boende

HSB brf Pallen,

Box 14, 901 02 UMEÅ  www.pallen.net

 

Sida

1. Allmänt                                                                                        2

2. HSB Umeå                                                                                   3

3. Styrelse brf Pallen                                                                         3

4. Vicevärd                                                                                       3

5. Skötsel av fastighet och grönytor                                                    4

6. Trappstädning                                                                               4

7. Portlåsning                                                                                   4

8. Dörrnyckeltub                                                                               4

9. Sopor och avfall                                                                            5

10. Lägenhetsförråd                                                                          5

11. Cykelförråd                                                                                 5

12. Barnvagnsförråd                                                                          5

13. Tvättstuga                                                                                  6

14. Värme                                                                                       6

15. Vatten                                                                                       6

16. El                                                                                             6

17. TV                                                                                            7

18. Internet                                                                                     7

19. Ventilation                                                                                 7

20. Vinterrenhållning                                                                        8

21. Trafik och parkering                                                                    8

22. Byggnationer                                                                              8

23. Andrahandsuthyrning                                                                  9

24. Nattro                                                                                        9

25. Husdjur                                                                                      9

26. Fritidsaktiviteter                                                                          9

27. Fritidskommitté                                                                          9

Bilaga: Information om parkeringsregler och parkeringsövervakning          10

 

 

Till alla boende och nyinflyttade

Vi i styrelsen har här sammanställt information som vi hoppas kan vara till nytta och glädje för alla som bor här. Det uppstår alltid många frågor i samband med boende. Om det är något du inte finner svar på i denna text, kontakta då vicevärden för ytterligare information.

 

1. Allmänt

Föreningen bildades 1986 och består av 80 lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt.

Lägenheterna är fördelade på 24 radhus, 20 marklägenheter och 36 lägenheter i två flerbostadshus med hiss.

Postadresserna till lägenheterna är Stävgränd 1-103 (udda nummer) med postnummer 906 27.

Inom föreningen finns 47 bilplatser i kallgarage och 34 bilplatser med motorvärmaruttag. De hyrs ut till boende i föreningen. Intresserade som önskar hyra garage eller bilplats kontaktar vicevärden. Om alla platserna är upptagna upprättas en kölista. Vid försäljning (överlåtelse) av bostadsrätten kan garage/bilplats inte överlåtas till köparen.

Inom föreningen finns även en friliggande kvartersgård där bastu, tvättstuga, styrelselokal och samlingslokal med litet kök inryms. Vid sidan om kvarterslokalen mot parkeringsytan finns en byggnad som innehåller ett soprum för källsorterade hushållssopor och ett rum med diverse trädgårdsutrustning som kan nyttjas av bostadsrättsinnehavare. På denna byggnad finns även en anslagstavla som nyttjas av bl.a styrelse och fritidskommitté för meddelanden till boende.

När det gäller den gemensamma trevnaden i ett bostadsområde är alla som bor där mer eller mindre beroende av varandra. Därför är det viktigt både att visa hänsyn mot sina grannar och tolerans för andras vanor och levnadssätt. I en bostadsrättsförening har medlemmarna också naturligt gemensamma intressen vilket ger ett ökat intresse för och behov av samarbete. Det är medlemmarna som äger fastigheten och de har därmed stort inflytande över området.

Önskemål om förbättringar och förändringar som rör området bör meddelas styrelsen. Större frågor behandlas vid den årliga föreningsstämman. Det är av största vikt att alla medlemmar känner ansvar för sin boendemiljö, både för trevnadens skull och av ekonomiska skäl. Det är alla tillsammans som via månadsavgifterna betalar alla kostnader och utgifter för bostadsrättsföreningen.

Ju mer aktsamma vi är om fastigheten och närmiljön desto lägre blir boendekostnaden.

 

2. HSB Umeå

Brf Pallen är ansluten till HSB Umeå. Det innebär att föreningen, liksom bostadsrättsinnehavaren, är medlem i HSB. Föreningen köper tjänster av HSB Umeå enligt ett avtal som avser administration. Avtalet som avser fastighetsskötsel innehas sedan 2018-01-01 av FMT Förvaltning.

Avgiftsdebiteringar: 090-15 38 29 Ann-Mari Nygren

Mera information om HSB Umeå hittar du under: http://www.umea.hsb.se/

 

3. Styrelse brf Pallen

Styrelse för bostadsrättsföreningen utses av bostadsrättsinnehavarna vid ordinarie föreningsstämman som hålls på våren, med undantag av en ledamot som enligt stadgarna ska utses av HSB Umeå. Styrelsens sammansättning är anslagen i kvartersgården och på bostadsrättsföreningens hemsida.

 

4. Vicevärd

Vicevärden Jan-Ove Åberg nås via telefon  070-3098695 eller via mail: vicevard@pallen.net

Vicevärden kontaktas vid lägenhetsöverlåtelser, uthyrning av garage eller motorvärmarplats, andrahandsuthyrning och andra föreningsfrågor.

5. Skötsel av fastighet och grönytor

Föreningen har ett avtal avseende fastighetsskötsel med FMT Förvaltning. De åtaganden som ryms inom avtalet utförs av FMT och dess fastighetsskötare

Felanmälan dagtid: 090-136740, 08.00-12.00, 13.00-16.00.
Man kan även maila in felanmälan till info@fmtforvaltning.se eller via http://fmtforvaltning.se/felanmalan/

Det flesta grönytorna ingår i avtalet men vissa gräsytor och buskar invid bostaden ska skötas av boende i radhus och tvåvåningshus. Närmare uppgift om vilka ytor det gäller utdelades i maj 2003, men aktuell information kan även erhållas från vicevärden. Trädgårdsutrusning kan lånas från förrådet invid soprummet. Om bostadsrättsinnehavaren, efter påminnelse, inte sköter sina åtaganden kan styrelsen anlita entreprenör för att utföra arbetet. Det blir då bostadsrättsinnehavaren som får bekosta arbetet. De som bor i radhus och tvåvåningshus ska även varje vår olja in broar och ytterdörrar. Träolja tillhandahålls av föreningen.

Tänk på att

- man inte får fälla träd utan styrelsebeslut

- Brudspireor (buskar med vita blommor) ansas först efter blomning för att uppnå bästa resultat

- man bör komma överens med närmaste grannarna om man vill göra förändringar som berör andra (exempelvis helt klippa ned en häck)

- att alla medlemmar kan bidra till skötseln genom att delta i vår- och höststädning – en välskött gård är en trivsam gård!

 

6. Trappstädning

Städning av hela trapphuset utförs en gång per vecka i flerbostadshusen. Städning av entréytor utförs ytterligare en gång per vecka.

Skor, mattor, barnvagnar och dylikt får inte förvaras i trapphus.

 

7. Portlåsning

Entréportarna till trapphusen är låsta mellan 21.00-03.00. Porten kan öppnas med lägenhetsnyckel. När porten är låst får dörren ej ställas upp. Detta för att obehöriga inte ska kunna ta sig in i trapphuset.

 

8. Dörrnyckeltub

Nyckeltub finns monterad i varje lägenhets ytterdörr. Nyckeltuben ger möjlighet för lägenhetsinnehavaren att ge tillträde till lägenheten vid servicearbete, besiktningar och dylikt när han/hon inte har möjlighet att vara hemma när arbetet måste utföras. FMT fastighetsservice har nyckel som passar samtliga nyckeltuber i fastigheten.

OBS! Lämna aldrig ut den nyckel som passar till säkerhetslåset (s k tillhållarnyckel).

Säkerhetslåset ska inte låsas när ni ska låna ut er nyckel för servicearbeten.

9. Sopor och avfall

Hushållssopor och matavfall ska lämnas källsorterat i respektive soptunnor i soprummet som ligger i en friliggande byggnad nära kvartersgården. Tänk på att de ska vara väl emballerade. Observera att det inte är tillåtet att lämna grovsopor där. Om så görs måste bostadsrättsföreningen bekosta bortförandet, vilket innebär att de övriga medlemmarna får stå för betalningen via månadsavgiften.

Sortering och återvinning av avfall är angeläget ur miljösynpunkt. Eftersom avgiften för sophämtning numera baseras på vikt och inte på volym, finns dessutom ett starkt ekonomiskt skäl för föreningens medlemmar att ta hand om avfallet på bästa sätt. För exempel se nedan:

 • Avfall som papper, papp, glas och plast lämnas i behållare i soprummet.
 • lösningsmedel, färgrester eller andra kemikalier lämnas till miljöstation.
 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör lämnas i behållare i soprummet.
 • Läkemedel och febertermometrar lämnas till Apoteket
 • Små batterier lämnas i behållare i soprummet. Bilbatterier lämnas till miljöstation eller bensinstation
 • Om man köper ny TV, kyl/frys, badkar e d bör man be försäljaren ta hand om det gamla
 • Bättre begagnade möbler, cyklar eller annat som kan vara av värde för någon annan, kan bortskänkas till Myrorna eller annan välgörenhetsorganisation
 • Övriga grovsopor och byggavfall från renoveringar ska lämnas till återvinningscentralen på Gimonäs

Det är viktigt att vi hjälps åt så att god ordning och hygien uppnås i soprummet. Systemet med matavfallssortering innebär lägre renhållningsavgifter för föreningen och därmed också för dig som medlem i föreningen.

Lägenhetsnyckeln passar till den lilla soprumsdörren, vilken alltid ska vara låst så att soprummet inte blir en lekplats för barn.

 

10. Lägenhetsförråd

Lägenhetsförråd med ytor enligt gällande bestämmelser finns i höghusen samt i fristående förrådsbyggnader. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer (t ex 3-1:3) .

 

11. Cykelförråd

Cykelförråd finns i källaren i respektive höghus. Dessa är primärt avsedda för cyklar och sparkar och ska inte betraktas som ett extraförråd för bilhjul, diskmaskiner och dylikt.

 

12. Barnvagnsförråd

Barnvagnsförråd finns i anslutning till trapphusens entré. Dörren är märkt med ”Barnvagnar”. Barnvagnar får inte förvaras i trapphus.

 

13. Tvättstuga

I kvartersgården finns en tvättstuga för grovtvätt och klädvård. Tvättstugan är utrustad med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp samt utrustning för klädvård.

För att du ska få använda tvättstugan måste du först boka in lämpligt tvättpass med din bokningscylinder. Angivna tvättider ska respekteras. Bokning sker genom att du låser fast din tvättcylinder på bokningstavlan som finns i entrén till tvättstugan. Du kan välja mellan följande tvättider:

06.00-10.00, 10.00-14.00, 14.00-17.00, 17.00-20.00 och 20.00-23.00.

Det är inte tillåtet att tvätta under natten. Om er bokningscylinder kommer bort kan reservcylinder beställas via felanmälan. 090-137640

Torktumlaren ska alltid rengöras från lugg efter varje tvättpass. Detta sker genom att du tar ut och rengör ett filter som sitter under tumlaren (se märkning på platsen). Den som använder tvättstugan ska alltid städa efter sig.

Uppstår fel på maskiner och utrustning ska du anmäla detta till Fastighetsskötaren, FMT: 090-136740

 

14. Värme

Värmeförsörjningen sker från en undercentral i källaren i Stävgränd 83. Inom undercentralen bereds fjärrvärme som levereras av Umeå värmeverk. Från värmeverket får vi s.k. primärt hetvatten till fastighetens undercentral, där värme till radiatorer och tappvarmvatten bereds.

Inomhustemperaturen styrs dels inom undercentralen där en s k grovreglering sker i relation med rådande utomhustemperatur. Inom respektive lägenhet finns termostatventiler på samtliga radiatorer. Termostatventilerna medger att temperaturen kan regleras individuellt inom varje rum dock högst 21 grader C.

Avstängningsanordning finns i varje radiator och ska användas i första hand om någon enstaka radiator ska tas loss.

 

15. Vatten

Var uppmärksam på risk för vattenskador som kan förorsakas av läckage eller olyckshändelser som rör diskmaskiner, tvättmaskiner, akvarier, vattensängar samt olika ledningskopplingar för vatten, avlopp och värme. Var extra uppmärksam på tecken som kan tyda på att badrummets kakel och mattor på golv och väggar inte är täta. Vid minsta misstanke om otäthet som kan orsaka vattenskador, kontakta FMT så att fastighetsskötaren kan komma och bedöma tillståndet och ge råd om eventuella åtgärder. Det är medlemmens skyldighet att förebygga skador av denna typ.

Avstängningsventil för varmt och kallt vatten är placerade i ledning inom våtrum. Separat avstängningsventil för tvättmaskin i kallvattenledning finns placerad i ledning i våtrum. Ventilen ska absolut stängas när tvättmaskinen inte är i bruk. Avstängningsventil avsedd för diskmaskin är placerad till vänster på diskbänksblandaren, (svart vred). Denna ledning är även proppad i bänkskåpet.

 

16. El

Varje lägenhet har egen elmätare för mätning av hushållsel. Elmätarna är placerade i barnvagnsförrådet och källaren för lägenheterna i höghusen. För marklägenheter och radhus är elmätarna placerade i respektive fristående förrådshus. Central för gruppsäkring finns i lägenheterna. Lägenhetsinnehavaren tecknar eget elabonnemang för hushållsel.

17. TV

Föreningen har avtal om kabel-TV med ComHem.

https://www.comhem.se/tv/tv-kanaler

Det är viktigt att rätt typ av anslutningssladd används. En felaktig sladd kan störa mottagningen för dina grannar. Om ni av någon anledning måste skaffa en ny sladd ska 75 ohms sladd användas.

18. Internet

I samtliga lägenheter på området finns ett uttag för internetanslutning. Vad som krävs är en dator med nätverkskort av typen Ethernet och en nätverkskabel mellan datorn och uttaget. Det är den enda utrustning som behövs för anslutning till brf Pallens nät.

Det finns två alternativ för anslutning till Internet.

Om du har en egen router och vill ha ett fast IP till den så maila till support@pallen.net med ditt önskemål.

Om du väljer det enkla alternativet att bara plugga i nätverkssladden i väggen så kommer din dator att tilldelas ett IP som börjar på 172.19.0.*  Detta innebär att du sitter bakom en enkel brandvägg utan extrafunktioner, och att den adress som används utåt är gemensam för alla boende i föreningen (83.219.219.141) Du kan surfa och betala dina räkningar och sånt man normalt gör på internet, precis som vilken hemmarouter som helst, och din dator är inte direkt åtkomlig utifrån Internet.  Enkelt uttryckt: Ställ in allt på DHCP så kommer det att fungera utan övriga inställningar.

 

19. Ventilation

Lägenheterna är försedda med mekanisk till- och frånluftsventilation. Tilluftsaggregat tillför filtrerad och värmd luft. Frånluften bortförs med fläkt. Värmeåtervinning sker med värmeväxlare typ luft-luft.

Höghusen har gemensamt till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning placerade i fläktrum på vindsvåning. Enbart fastighetsskötare har tillgång till ventilationsanläggningen. Radhusen och marklägenheterna har egna ventilationsaggregat med värmeåtervinning

 

20. Vinterrenhållning

Snöröjning och sandning av parkeringar, gång- och körvägar utföres maskinellt enligt avtal med entreprenör.

Erforderlig handskottning och sandning framför entrédörrar och för entrégångar utföres av de boende själva. Detta gäller även hyrda P-platser.  Sandlådor finns utplacerade på lämpliga ställen. Snösmältning på balkongerna kan leda till problem för de som bor under. Därför är det önskvärt att den snö som fallit inte blir liggande på balkongen utan skottas bort av den som bor i lägenheten.

 

21. Trafik och parkering

Området är planerat som ett bil-, motorcykel- och mopedfritt bostadsområde. Det är väsentligt att vi alla hjälps åt att skapa ett trafikfritt bostadsområde till förmån för oss själva och våra barn. Genom att parkera motorfordon på avsedda platser kan vi undvika trafikolyckor och att barn skadas samt hålla nere våra kostnader för bland annat snöröjning och skador på markanläggningar.

 

Förbud för trafik inne på gårdarna råder alltså med undantag för behörig trafik.

Behörig trafik är:

 • Trafik och leveransfordon, vid ärende till plats utefter vägar och stråk – ej genomfart.
 • Fordon som befordrar sjuk eller rörelsehindrad eller i särskilt ömmande fall, annan person till eller från plats utefter vägar och stråk.
 • Fordon för boendes egna in- och utlastningar.
 • Betrakta gårdarna som gångfartsområde där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, dvs. även cyklar, får inte köras fortare än gångfart, föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser.

OBS! ”Välkommen till fots”-grinden ska återställas på sin plats när man kört in på området.

 

22. Byggnationer

Boende i marklägenheter och radhus som har gräsytor i anslutning till sin bostad kan vilja

använda dessa på olika sätt. Följande regler är fastställda för att både bostadsrättsinnehavarens och övriga medlemmars intressen ska tillvaratas:

 • Vid ny- eller tillbyggnation samt övriga åtgärder som innebär väsentlig förändring krävs styrelsens godkännande (i vissa fall behövs även byggnadslov från kommunen).
 • Grundprincipen är att boende får disponera gräsmatta i anslutning till radhus/marklägenhet men inte allmänna ytor.
 • Till ansökan till styrelsen bör godkännande från de närmaste grannarna bifogas. Om  sådant godkännande inte bifogas kommer styrelsen att kontakta de närboende innan beslut fattas.

 

Om du vill glasa in balkong, sätta upp parabol eller göra annat som påverkar husets utseende måste du också ha styrelsens godkännande. Skriftlig anhållan kan lämnas till vicevärden.

Styrelsen får ofta frågan om ifall enskilda radhusägare får sätta upp friggebodar. Eftersom lagen bara tillåter en friggebod per fastighet kan enskilda boende inte erhålla något tillstånd för att sätta upp sådan.

 

23. Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andra hand krävs styrelsens godkännande. Skriftlig anhållan, med uppgift om hyresgäst, tidsperiod och orsak, lämnas till vicevärden.

24. Nattro

Mellan kl 22.00 och 7.00 får man inte borra i väggar, spela musik högt, föra högljudda samtal i trapphuset eller på annat sätt störa grannarna. Om du ska ha fest och vet att det kan bli lite högljutt är det en god regel att förvarna grannarna.

 

25. Husdjur

Husdjur och andra sällskapsdjur ska skötas och förvaras så att sanitär olägenhet inte uppstår. Olägenhet uppstår främst när djuren förorenar lekplatser, entréer, trapphus, gräsmattor och uteplatser. Därför är det inte lämpligt att djuren lämnas utan tillsyn ute. Om djurägaren inte följer dessa regler kopplas hälsovårdsmyndigheten in.

 

26. Fritidsaktiviteter

Tennisbana vid kvartergården Bokningslista finns i kvarterslokalen. Under ej bokad tid får banan brukas av andra än föreningens medlemmar.

Boulebana Belägen i skogen ovanför tennisbanan.

Bastu i kvartersgården Bokas utanför lokalen.

Övernattningsrum (Stävgränd 83 och 39) Kostnad 50/100:- per dygn, beroende på antal bäddar. Bokas via Dan Westerlund Stävgr 17  070 235 82 46

Medtag egna sängkläder och lakan.

Samlingslokal i kvartersgården       Kostnad 200:- per dygn.      Depositionsavgift (400 kr) återbetalas i efterhand om lokalen lämnas i samma skick som vid tillträdet.   Bokas via Dan Westerlund Stävgr 17  070 235 82 46.

Matkällare (Stävgränd 83) Kylrum med låsbart utrymme finns i källaren i Stävgränd 83. Uthyres genom vicevärden.

Observera att det råder rökförbud i alla gemensamhetslokaler. Det är viktigt att vi är aktsamma om våra lokaler och sköter dom väl så att de håller länge. Att var och en städar efter sig är en självklarhet (det gäller även ytorna utomhus).

 

27. Fritidskommitté

I föreningen finns en fritidskommitté som utses vid årsstämman som brukar hållas i april varje år. Uppgift om vilka som är med i kommittén finns anslagen i kvartersgården. Kommittén ska i första hand att skapa tillfällen då föreningens medlemmar kan träffas och ha trevligt tillsammans samt verka för en trivsam och funktionell boendemiljö. Den är styrelsens förlängda arm inom dessa områden. Inom dessa ramar ryms många möjliga aktiviteter. Ett par tillfällen per år då medlemmarna inbjuds till Kvartersgården på middag eller fika är brukligt. Vid vårstädningen och andra sammankomster svarar kommittén för att ordna med förtäring.

Kommittén kan också lämna förslag om inköp eller annat som de anser skulle bidra till trivsel och gemenskap inom föreningen. Alla som har idéer eller synpunkter kan vända sig till kommittén.

 

INFORMATION OM PARKERINGSÖVERVAKNING

Umevakt och styrelsen för HSB brf Pallen vill här informera om de regler som gäller för parkering av fordon inom bostadsområdet.

Umevakt har hand om parkeringsövervakningen. Området är skyltat med Pzon förbud, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden, utom där skyltarna visar att parkering är tillåten.

Skylten Förhyrda platser betyder att endast den som hyr platsen får stå där.

Skylten Besökande betyder att endast fordon som inte är registrerade på boende får stå på dessa platser. Parkering på gästparkeringen är alltså förbjuden för boende.

P-skyltarna vid gästparkeringen innebär att parkering är tillåten i 24 timmar måndag – fredag om ej annat angivits via tilläggstavla (på parkeringarna vid övre gården gäller 6 timmar alla veckans dagar)

Från fredag kl 18.00 till måndag morgon kl 6.00, samt övriga helgdagar behöver fordonen inte flyttas där 24 timmarsregel gäller.  Att parkeringstiden är begränsad beror bla på att man ska ge tillfälle till snöröjning på parkeringsytorna.

Uppställning av fordon framför garage är förbjuden.

Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet. I övrigt är parkering förbjuden.

Den som bryter mot parkeringsreglerna kan åläggas en kontrollavgift. För att kontrollavgift ska undvikas ifall ett fordon måste ställas upp en längre tid p g a sjukhusvistelse eller dylikt bör tillstånd inhämtas från styrelsen. I första hand ska vicevärden kontaktas.

Om någon åläggs en kontrollavgift som hon/han anser oskälig är det möjligt att överklaga.

Uppgift om vart man ska vända sig finns angiven på kontrollavgiften.

Vi vill också påminna om att det är förbjudet enligt svensk lag att lämna kvar motorvärmarkablar i eluttagen på elstolparna. Detta bl a för att undvika att barn skadar sig. Det är även förbjudet att dra ut elkablar från garage och fönster.

För att främja boendemiljön är det tänkt att området ska vara bilfritt. Det innebär att förbudet mot trafik med motordrivna fordon inne på gårdarna även gäller mopeder och motorcyklar.

Tänk också på att inte ha motorn igång vid tillfällig parkering på gården.